Domov | Mission and Vision | ZRS_Standard_znak6-web

ZRS_Standard_znak6-web

Poslanstvo in ciljiMission and Vision

SOVA d.o.o. je gospodarska družba, ki že od leta 1989 opravlja storitve na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Vseh 32 let delovanja se zavedamo kako pomembna so znanja in informacijske tehnologije, da se nebi znašli na repu. Računovodje smo za podjetja pomembni soustvarjalci, ki moramo v realnem času, oplemenititi računovodske informacije in strankam ponuditi podatke ter analize, ki so nujno potrebne v vsakodnevnih poslovnih procesih in predstavljajo del ključnih informacij za njihovo strateško odločanje.

Smo član Zbornice računovodskih servisov, vpisani v KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV in podpisnik STANDARDA IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV, ker izpolnjujemo vse zahtevane pogoje in nenehno skrbimo za najvišjo stopnjo kakovosti pri opravljanju storitev.

ZRS_Standard_znak6-web

ZRS_Standard_znak6-web

SOVA ltd. is a company established in 1989, focusing on accounting and tax consultancy services. Being in the business for 32 years, we are very aware how important the knowledge and information technology are if you want to keep ahead. Accountants are important company co-creators, who need to enrich the accounting information in real time and offer the clients data and analysis, which are essential in everyday business processes, as they present key information for making strategic decisions.

We are a member of Chamber of Industry and Commerce / Accounting services, and the signatory of STANDARD FOR PROVIDERS OF ACCOUNTING SERVICES, because we fulfil all the necessary criteria and continuously ensure the highest quality level of our service.Računovodstvo in davčno svetovanje

Strokovno obdelani računovodski podatki in kvalitetno oblikovane računovodske informacije so izjemno pomembni dejavniki za notranje in zunanje uporabnike ter davčno obravnavo.

V turboletnih časih, katerih priča smo, je za lastnike in poslovodstva, pa naj bo malo ali veliko podjetje, pomembna hitra in kvalitetna računovodska informacija, ker samo tako lahko sprejemajo uporabne strateške odločitve, ki so pomembne za obvladovanje dobrega poslovanja in razvoja.

Morda še pomembnejši, pa je pošten prikaz računovodskih izkazov in razkritij za namene zunanjega poročanja. Zunanjim uporabnikom, kot so poslovni partnerji, potencialni investitorji ter finančne in državne institucije, je potrebno naliti »čistega vina«. Odstranjen mora biti vsak dvom ali pomislek v neverodostojnost informacij.

Finančne inštitucije, le na osnovi verodostojnih računovodskih informacij, brez velikih tveganj in pomislekov, lahko zagotavljajo, tekočo in dolgoročno podporo denarnemu toku podjetja.

Prava računovodska informacija je garancija za pravilno davčno obravnavo, davčno optimiranje in svetovanje. Organom davčnega nadzora pa omogoča transparenten vpogled v poslovanje podjetja.

racunovodstvo


davcno-svetovanje

Zadovoljni kadri

Najpomembnejši  člen pri zagotavljanju kvalitetnih storitev, so zagotovo človeški viri. Zato naše podjetje posveča izjemno pozornost in daje poudarek strokovnosti, komunikativnosti in razvojni usmerjenosti zaposlenih. Nenehno skrbimo za izobraževanje zaposlenih na področju računovodstva, davkov in informacijskih tehnologij. Zelo pomembno ob vsem tem pa je zadovoljstvo kadrov, ki se odraža v pripadnosti podjetju ter medsebojni solidarnosti in to nam tudi uspeva.

 

 

 

.


Accounting and Tax Consultancy

Professionally handled accounting data and quality formatted accounting information are essential actors for internal and external users as well as for the tax treatment.
In this turbulent times, a quick and quality accounting information is very important for the owners and the management, regardless if you are a small or large company. It is only with the quality accounting information that the right strategic decisions can be made – and we all know how important these are for a good management and development.

Possibly even more important is the real presentation of the financial statement and the disclosure for the purpose of external reporting. It is crucial that the external users, such as business partners, potential investitors and financial / state institutions, see the real picture; every single doubt about the »untrustworthiness« needs to be removed.
Financial Institutions can only ensure the efficient and long-term support for the company's cash flow on the basis of credible accounting data.
Credible accounting information is a guarantee for the correct tax analysis, tax optimisation and consulting. This also enables the transparent view for the fiscal control institutions.

racunovodstvo


davcno-svetovanje

Content employees

The most important part when assuring quality services are no doubt human resources. That is the exact reason why here at Sova ltd., we encourage professionalism, communication and personal development of our employees. We are continuously investing in professional development of the employees in the filed of accounting, taxes and information technologies. With all this, the most important thing is their fulfilment and pride, which is evident in our strong team spirit.

 

 

 

.

VPI - Mobilni vpogled v vaše poslovanje

VPI je spletna aplikacija, ki vam omogoča 24 urni vpogled v podatke o poslovanju vašega podjetja. Spremljate lahko prihodke, odhodke ter odprte terjatve ali obveznosti, za izbrano obdobje, oziroma na določen presečni dan. Izvajate lahko kontroling in pregledujete uspešnost poslovanja po dimenzijah, stroškovnih mestih ali projektih. Z uporabo sodobnih tehnologij lahko vsak trenutek, kjer koli, preko spleta, uporabite računovodske informacije, ki so pomemben del vašega poslovnega procesa.


VPI-interface

DESITO - profesionalen računovodski program

Pri izvajanju računovodskih storitev je naše glavno orodje računovodski program. Uporabljamo profesionalen računovodski program Desito (www.desito.si), ki ga je izdelala in ga stalno razvija ter dopolnjuje programerska hiša Niki. Najnovejše tehnologije, združene z našimi dolgoletnimi knjigovodskimi in računovodskimi izkušnjami, nam nudijo fleksibilen in strokoven program, ki nam zagotavlja konkurenčno prednost.

 

VPI – Mobile view into your accounts

VPI is an Internet application that enables 24-hour data overview. You can monitor income, outgoings, outstanding amounts etc. for selected period or for a specific day. You can monitor business success according to dimensions, cost centres or projects. With the use of modern technologies you can use important accounting data at any moment regardless of your location.


VPI-interface

DESITO – professional accounting program

The accounting programme is our main tool. We are using the professional Desito programme (www.desito.si), developed and continuously updated by Nicci software development house. The latest technology combined with our longstanding accounting experience create a flexible and professional programme, which guarantees our competitive advantage.

 

Novosti

Koristne povezaveUseful links